„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД, обявява търг с тайно наддаване за продажба на движими краткотрайни и дълготрайни материални активи (без подвижен състав), в състоянието, в което са, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, находящи се на територията на цялата страна, разделени в 42 лота, описани в Приложение № 1 към тръжната документация

Debug: ??x??