„БДЖ – Товарни превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти: „Апартамент № 19 и апартамент № 20, находящи се в жилищен блок № 15, вх. А, ет. 7, ж.к. „Спартак”, гр. Сандански

О  Б Я В Л Е Н И Е

 

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД

обявява търг с тайно наддаване запродажба на недвижими имоти:

„Апартамент № 19 и апартамент № 20, находящи се в жилищен блок № 15, вх. А, ет. 7, ж.к. „Спартак”, гр. Сандански, собственост на

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД, разделени на 2 лота

 

 

  1.Описание на недвижимите имоти, обект на продажба:

  • Първи лот - Апартамент № 19, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.302.6121.13.19 по КККР на гр.Сандански, одобрена със Заповед № РД-18-80/11.11.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Сандански, ж.к. „Спартак”, бл. 15, вх.А, ет. 7, със застроена площ по скица и по документ за собственост 54,51 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: „жилище, апартамент”, при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.302.6121.13.20, под обекта – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.302.6121.13.16, над обекта – няма, заедно с мазе № 18 със застроена площ по скица и по документ за собственост 3,49 кв.м. и отстъпеното право на строеж, в състоянието в което е.
  •  Втори лот- Апартамент № 20, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.302.6121.13.20 по КККР на гр.Сандански, одобрена със Заповед № РД-18-80/11.11.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Сандански, ж.к. „Спартак”, бл. 15, вх.А, ет. 7, със застроена площ по скица и по документ за собственост 37,66 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: „жилище, апартамент”, при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.302.6121.13.19, под обекта – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.302.6121.13.17, над обекта – няма, заедно с мазе № 19 със застроена площ по скица и по документ за собственост 5,69 кв.м. и отстъпеното право на строеж, в състоянието в което е. 

      

2.Начална тръжна цена и стъпка на наддаване:

 

  • Първи лот - Апартамент № 19, находящ се в жилищен блок № 15, вх. А, ет. 7, ж.к. „Спартак”, гр. Сандански:

           Начална тръжна цена в размер на 25 817,00 /двадесет и пет хиляди осемстотин и седемнадесет/ лв. без ДДС.

           Стъпка за наддаване – 1 000,00 /хиляда/ лв.

          - Втори лот - Апартамент № 20, находящ се в жилищен блок № 15, вх. А, ет. 7, ж.к. „Спартак”, гр. Сандански:

           Начална тръжна цена в размер на 19 281,00 /деветнадесет хиляди двеста осемдесет и един/ лв. без ДДС.

           Стъпка за наддаване – 1 000,00 /хиляда/ лв.

 

          При извършване на продажбата не се начислява ДДС върху продажните цени на двата недвижими имота.

         Всяко ценово предложение не може да бъде по-малко от обявената начална тръжна цена или трябва да бъде равно на някоя от наддавателните стъпки.

 

      3. Вид на търга: Търг с тайно наддаване, открито заседание. Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е открито за всички кандидати, подали заявление за участие и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му.

Присъствието на допуснатите до участие в търга кандидати е задължително.

 

     4.  Начин на плащане:  Заплащането на достигнатата на търга цена на съответния лот /апартамент/, описан в т.1, намалена с внесения депозит за участие в търга, следва да се извърши преди нотариалното изповядване на сделката, по сметка на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, посочена в тръжните документи.

 

  1. Търгът ще се проведе на 20.01.2017 г. от 10:00 ч. в сградата на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, в гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3. Регистрацията на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.

         

  1. Тръжни документи ще се продават всеки работен ден от деня на публикуване на настоящата обява до 17.01.2017 г. (включително) в гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1 – Деловодство, срещу заплатена такса от 80,00 (осемдесет) лв. без ДДС, внесена  в касата на „Холдинг БДЖ” ЕАД.

 

  1. Депозити за участие в търга:

 

  • Първи лот - Апартамент № 19 – 12 500,00 /дванадесет хиляди и петстотин/ лв.
  • Втори лот - Апартамент № 20 – 9 500,00 /девет хиляди и петстотин/ лв.

 

        Депозитът за съответния лот /апартамент/ трябва да бъде внесен в български лева по банков път по сметка на  „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и при условията,  указани в Тръжната документация. Крайният срок за наличността на депозита по посочената банкова сметка е  18.01.2017 г. (включително).

 

        8. Оглед на съответния недвижим имот е задължителен, което се  удостоверява чрез подписването на декларация. Същият може да се извършва всеки работен ден от 09:00  до 16:00 ч. срещу представяне на документ за закупена тръжна документация, най-късно до 18.01.2017 г. (включително).

 

 

       9.Заявленията за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 19.01.2017 г. в Деловодството на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, ет. 1.

 

            След приключване на търга, депозитът на спечелилия участник автоматично ще се трансформира в част от достигнатата на търга цена.

 

       10. Повторен търг ще се проведе на 27.01.2017 г. от 10:00 ч. в сградата на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД , адрес: гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, при което:

       - Тръжни документи ще се продават при условията на т. 6 от настоящата обява в срок до 24.01.2017 г. (включително).

       - Депозитът за участие в повторния търг за съответния лот, следва да се внесе от кандидата при условията на т. 7 от настоящата обява, като крайният срок за наличността му по посочената банкова сметка е 25.01.207 г. (включително).

      - Оглед на имотите може да се извършва при условията на т. 8 от настоящата обява с краен срок до 25.01.2017 г. (включително).

       - Заявленията за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 26.01.2017 г. в Деловодството на  „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, ет. 1.

 

11.   Изисквания към участниците:

        - Внесеният депозит да е наличен  в указаната банкова сметка и в съответния срок, посочени в  тръжната документация.

        - Да имат легитимна  представителна власт за участие в търга.

        - Да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност.

        - Да са съгласни с условията на тръжната документация.

        - Да нямат задължения към „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, и/или свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и/или  “Холдинг БДЖ” ЕАД към датата на подаване на документите за участие. /Под „задължения” се разбират такива с настъпил падеж./ 

 

 

             Допълнителна информация относно провеждането на горепосочения търг, можете да получите на  телeфон/факс: 02/8 907 304.

 

 

 

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Препоръки за безопасно поведение

Препоръки за безопасно поведение

Практически препоръки към пътниците при пристигане на гарата и...

Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Имате нужда от помощ? Нека Ви съдействаме! Тук ще откриете най-често...

Debug: ??x??