„БДЖ – Товарни превози” ЕООД обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти: „Апартамент № 19 и апартамент № 20, находящи се в жилищен блок № 15, вх. А, ет. 7, ж.к. „Спартак”, гр. Сандански

О  Б Я В Л Е Н И Е

 

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД

обявява търг с тайно наддаване запродажба на недвижими имоти:

„Апартамент № 19 и апартамент № 20, находящи се в жилищен блок № 15, вх. А, ет. 7, ж.к. „Спартак”, гр. Сандански, собственост на

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД, разделени на 2 лота

 

 

  1.Описание на недвижимите имоти, обект на продажба:

  • Първи лот - Апартамент № 19, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.302.6121.13.19 по КККР на гр.Сандански, одобрена със Заповед № РД-18-80/11.11.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Сандански, ж.к. „Спартак”, бл. 15, вх.А, ет. 7, със застроена площ по скица и по документ за собственост 54,51 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: „жилище, апартамент”, при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.302.6121.13.20, под обекта – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.302.6121.13.16, над обекта – няма, заедно с мазе № 18 със застроена площ по скица и по документ за собственост 3,49 кв.м. и отстъпеното право на строеж, в състоянието в което е.
  •  Втори лот- Апартамент № 20, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.302.6121.13.20 по КККР на гр.Сандански, одобрена със Заповед № РД-18-80/11.11.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Сандански, ж.к. „Спартак”, бл. 15, вх.А, ет. 7, със застроена площ по скица и по документ за собственост 37,66 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: „жилище, апартамент”, при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.302.6121.13.19, под обекта – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65334.302.6121.13.17, над обекта – няма, заедно с мазе № 19 със застроена площ по скица и по документ за собственост 5,69 кв.м. и отстъпеното право на строеж, в състоянието в което е. 

      

2.Начална тръжна цена и стъпка на наддаване:

 

  • Първи лот - Апартамент № 19, находящ се в жилищен блок № 15, вх. А, ет. 7, ж.к. „Спартак”, гр. Сандански:

           Начална тръжна цена в размер на 25 817,00 /двадесет и пет хиляди осемстотин и седемнадесет/ лв. без ДДС.

           Стъпка за наддаване – 1 000,00 /хиляда/ лв.

          - Втори лот - Апартамент № 20, находящ се в жилищен блок № 15, вх. А, ет. 7, ж.к. „Спартак”, гр. Сандански:

           Начална тръжна цена в размер на 19 281,00 /деветнадесет хиляди двеста осемдесет и един/ лв. без ДДС.

           Стъпка за наддаване – 1 000,00 /хиляда/ лв.

 

          При извършване на продажбата не се начислява ДДС върху продажните цени на двата недвижими имота.

         Всяко ценово предложение не може да бъде по-малко от обявената начална тръжна цена или трябва да бъде равно на някоя от наддавателните стъпки.

 

      3. Вид на търга: Търг с тайно наддаване, открито заседание. Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е открито за всички кандидати, подали заявление за участие и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му.

Присъствието на допуснатите до участие в търга кандидати е задължително.

 

     4.  Начин на плащане:  Заплащането на достигнатата на търга цена на съответния лот /апартамент/, описан в т.1, намалена с внесения депозит за участие в търга, следва да се извърши преди нотариалното изповядване на сделката, по сметка на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, посочена в тръжните документи.

 

  1. Търгът ще се проведе на 20.01.2017 г. от 10:00 ч. в сградата на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, в гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3. Регистрацията на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.

         

  1. Тръжни документи ще се продават всеки работен ден от деня на публикуване на настоящата обява до 17.01.2017 г. (включително) в гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1 – Деловодство, срещу заплатена такса от 80,00 (осемдесет) лв. без ДДС, внесена  в касата на „Холдинг БДЖ” ЕАД.

 

  1. Депозити за участие в търга:

 

  • Първи лот - Апартамент № 19 – 12 500,00 /дванадесет хиляди и петстотин/ лв.
  • Втори лот - Апартамент № 20 – 9 500,00 /девет хиляди и петстотин/ лв.

 

        Депозитът за съответния лот /апартамент/ трябва да бъде внесен в български лева по банков път по сметка на  „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и при условията,  указани в Тръжната документация. Крайният срок за наличността на депозита по посочената банкова сметка е  18.01.2017 г. (включително).

 

        8. Оглед на съответния недвижим имот е задължителен, което се  удостоверява чрез подписването на декларация. Същият може да се извършва всеки работен ден от 09:00  до 16:00 ч. срещу представяне на документ за закупена тръжна документация, най-късно до 18.01.2017 г. (включително).

 

 

       9.Заявленията за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 19.01.2017 г. в Деловодството на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, ет. 1.

 

            След приключване на търга, депозитът на спечелилия участник автоматично ще се трансформира в част от достигнатата на търга цена.

 

       10. Повторен търг ще се проведе на 27.01.2017 г. от 10:00 ч. в сградата на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД , адрес: гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, при което:

       - Тръжни документи ще се продават при условията на т. 6 от настоящата обява в срок до 24.01.2017 г. (включително).

       - Депозитът за участие в повторния търг за съответния лот, следва да се внесе от кандидата при условията на т. 7 от настоящата обява, като крайният срок за наличността му по посочената банкова сметка е 25.01.207 г. (включително).

      - Оглед на имотите може да се извършва при условията на т. 8 от настоящата обява с краен срок до 25.01.2017 г. (включително).

       - Заявленията за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 26.01.2017 г. в Деловодството на  „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, ет. 1.

 

11.   Изисквания към участниците:

        - Внесеният депозит да е наличен  в указаната банкова сметка и в съответния срок, посочени в  тръжната документация.

        - Да имат легитимна  представителна власт за участие в търга.

        - Да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност.

        - Да са съгласни с условията на тръжната документация.

        - Да нямат задължения към „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, и/или свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и/или  “Холдинг БДЖ” ЕАД към датата на подаване на документите за участие. /Под „задължения” се разбират такива с настъпил падеж./ 

 

 

             Допълнителна информация относно провеждането на горепосочения търг, можете да получите на  телeфон/факс: 02/8 907 304.

 

 

 

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Видове документи за пътуване

Видове документи за пътуване

Вижте информация за предлаганите от БДЖ еднопосочни билети, билети за...

Debug: ??x??