„БДЖ – Товарни превози” ЕООД” открива търг с тайно наддаване за продажба на 10 /десет/ броя негодни за експлоатация товарни вагони, с оттеглена регистрация в Националния регистър на возилата на РБългария, собственост на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, в състоянието, в което са, със заделяне и връщане на резервни части, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 10 лота

Debug: ??x??