“БДЖ - Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 21 броя товарни вагони, тип хопер-дозатори, собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД, в състоянието в което са, индивидуализирани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 21 лота

Debug: ??x??