„БДЖ – Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 226 (двеста двадесет и шест) броя колооси, в състоянието, в което са, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, находящи се на територията на гара Синдел при ПТП Горна Оряховица, описани пономерно в Приложение № 1 към тръжната документация, в 1 (един) лот

Debug: ??x??