„БДЖ – Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 41 броя бракувани за скрап моторни превозни средства, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, в състоянието в което са, по местонахождение на активите, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 41 лота

Debug: ??x??