“БДЖ - Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 43 броя хладилни вагони и 6 броя машинни вагони, собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД, в състоянието в което са, пономерно описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 49 лота

Debug: ??x??