“БДЖ - Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 44 /четиридесет и четири/ броя локомотиви и 1 /един/ брой вагон-отоплител, собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД, в състоянието в което са, пономерно описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 45 лота

Debug: ??x??