“БДЖ - Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба на 446 броя товарни вагона, собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД, в състоянието в което са, пономерно описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 446 лота

Debug: ??x??