“БДЖ – Товарни превози” ЕООД, открива търг с тайно наддаване за продажба на 8 броя дизелови локомотиви

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

“БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД,

открива търг с тайно наддаване за продажба на 8 броя дизелови локомотиви

 

1. Описание на обекта – 8 /осем/ броя дизелови локомотиви, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, в състоянието, в което са, описани подробно по номера и местонахождение в Приложение № 1 към Тръжната документация, разделени в осем лота.

2. Начална тръжна цена и стъпка на наддаване:

 

 

ЛОТ

№ на локомотив

Начална тръжна цена

Стъпка на наддаване

1

51 061.0

  469 200,00 лв.

  46 920,00 лв.

2

52 118.7

  182 900,00 лв.

  18 290,00 лв.

3

06 043.4

  389 800,00 лв.

  38 980,00 лв.

4

06 083.0

  263 300,00 лв.

  23 630,00 лв.

5

06 118.4

  296 900,00 лв.

  29 690,00 лв.

6

52 205.2

  161 400,00 лв.

  16 140,00 лв.

7

52 207.8

  152 500,00 лв.

  15 250,00 лв.

8

55 050.9

  102 400,00 лв.

  10 240,00 лв.

Началната тръжна цена е без ДДС, франко местонахождението на всеки един дизелов локомотив.

 

 

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена за съответния лот при спазване разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.

3. Вид на търга:

- Търг с тайно наддаване. Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е открито за всички кандидати, подали заявление за участие и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му.

4. Начин на плащане: Всички дължими плащания и разноски по продажбата са описани в проекта на договора към тръжната документация.

5. Търгът ще се проведе на 08.11.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на “БДЖ – Товарни превози” ЕООД, гр. София, ул. Иван Вазов № 3. Регистрацията на участниците да се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.

6. Тръжни документи се продават всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:00 ч. в срок до 03.11.2016 г. /включително/ в Деловодството на “Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. Иван Вазов № 3, срещу невъзвръщаеми 300 /триста/ лева /без ДДС/, заплатени в касата на “Холдинг БДЖ” ЕАД – гр. София, ул. Иван Вазов № 3.

7. Оглед на дизеловите локомотиви, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, предлагани за продажба на търг, може да бъде извършен по местонахождението им, съгласно Приложение № 1 към Тръжната документация, всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:00 ч., в срок до 04.11.2016 г., срещу представяне на документ за закупена тръжна документация, при спазване изискванията за безопасност и в присъствието на длъжностно лице.

8. Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена без ДДС за заявения лот/лотове дизелови локомотиви, да се внася от кандидата по посочената в тръжните документи банкова сметка до 04.11.2016 г. /включително/.

„БДЖ – Товарни превози” ЕООД не дължи лихви по внесените депозити.

9. Заявления за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 07.11.2016 г. в деловодството на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, град София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 1.

  1. Повторен търг ще се проведе на 15.11.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на БДЖ – Товарни превози” ЕООД, град София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 1, при което:

- тръжни документи ще се продават при условията на т. 6 от настоящата обява, в срок до 16:00 ч. на 10.11.2016 г. /включително/;

- депозит за участие в повторния търг в размер на 50 % от началната тръжна цена без ДДС за заявения лот/лотове дизелови локомотиви да се внася от кандидата по посочената в тръжните документи банкова сметка до 11.11.2016 г. /включително/;

- оглед на дизеловите локомотиви да се извършва при условията на т. 7 от настоящата обява, всеки работен ден до 16:00 ч. на 11.11.2016 г. /включително/;

- заявления за участие да се приемат до 16:00 ч. на 14.11.2016 г. в деловодството на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, град София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 1.

11. Изисквания към участниците:

- Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, които имат задължения към “Холдинг БДЖ” ЕАД и свързаните с него юридически лица - „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, към датата на подаване на документите за участие /Под задължения се разбират такива с настъпил падеж/.

- За участие в търга се допускат кандидати, закупили тръжна документация, внесли в указаните размери и срокове депозити и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в тръжните документи.

За контакти: Ю. Василева – тел./факс:02/8 907 304 и 0889 624 460

 

Debug: ??x??