„БДЖ – Товарни превози” ЕООД ОТКРИВА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на бракувани 5 /пет/ броя локомотиви и един вагон-отоплител, собственост на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, в състоянието в което са, за добиване на скрап, със заделяне на годните за втора употреба части, описани в Приложения № 1 и № 2 към тръжната документация, разделени в 6 лота

Debug: ??x??