„БДЖ – Товарни превози” ЕООД ОТКРИВА търг с тайно наддаване за продажба на краткотрайни активи – 533 позиции резервни части и материали, собственост на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, в състоянието, в което са, описани по наименование и количество в Приложение № 1 към тръжната документация, в 1 лот

Debug: ??x??