“БДЖ - Товарни превози” ЕООД открива търг с тайно наддаване за продажба в един лот на 16 броя товарни вагони, тип хопер-дозатори, собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД, в състоянието в което са, описани по номера и местонахождение в Приложение № 1 към тръжната документация

Debug: ??x??