“БДЖ - Товарни превози” ЕООД прекратява търг с тайно наддаване за продажба на 29 броя локомотиви, собственост на “БДЖ - Товарни превози” ЕООД, в състоянието в което са, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 29 лота

Debug: ??x??