„БДЖ – Товарни превози” ЕООД прекратява търг с тайно наддаване за продажба в един лот на 10 /десет/ броя бракувани товарни вагони, собственост на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД, в състоянието в което са, със заделяне и връщане на резервни части, описани в Приложение № 1 към тръжната документация

Debug: ??x??