"БДЖ - Товарни превози" ЕООД продава чрез "Софийска стокова борса" АД 26 094 кг бракувани отработени масла и отпадъчни нефтопродукти в т.ч. 9 854 кг. газьол, котелно и дизелово гориво с код 13 07 01*, 1 700 кг. отпадъци, неупоменати другаде /греси/ с код 13 08 99* и 14 540 кг. отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти с код 16 07 08*

Debug: ??x??