"БДЖ - Товарни превози" ЕООД продава чрез "Софийска стокова борса" АД 50 682 кг бракувани отработени нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа с код 13 02 05*

Debug: ??x??