„Холдинг БДЖ“ ЕАД открива електронен търг за продажба на недвижим имот, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД: „Земя /Урегулиран поземлен имот/ с площ 405 (четиристотин и пет) кв.м., находяща се в гр. Приморско, ул. „Трети март”

https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/177

Debug: ??x??