“Холдинг БДЖ” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 20 (двадесет) броя тягов подвижен състав (локомотиви и елекромотрисни влакове), в състоянието, в което са, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД

О Б Я В Л Е Н И Е

 

“ХОЛДИНГ БДЖ” ЕАД

открива търг с тайно наддаване за продажба на 20(двадесет) броя тягов подвижен състав (локомотиви и елекромотрисни влакове), в състоянието, в което са, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД.

 

 1. Описание на обекта:

20 броя тягов подвижен състав (локомотиви и електромотрисни влакове), в състоянието, в което са, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, описани по номера и местонахождение в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в двадесет лота.

 1. Начална тръжна цена и стъпка на наддаване:

ЛОТ №

ТЯГОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ (ТПС) №

Начална продажна цена в лева

Стъпка на наддаване в лева

1

06-010

122 100,00

12 210,00

2

06-059

147 000,00

14 700,00

3

06-065

104 100,00

10 410,00

4

07-073

133 200,00

13 320,00

5

07-080

137 800,00

13 780,00

6

32-065/066

212 000,00

21 200,00

7

32-073/074

156 200,00

15 620,00

8

32-143/144

182 800,00

18 280,00

9

32-151/152

182 800,00

18 280,00

10

32-155/156

182 800,00

18 280,00

11

51-009

886 00,00

8 860,00

12

52-025

98 700,00

9 870,00

13

52-027

98 700,00

9 870,00

14

55-020

78 800,00

7 880,00

15

55-102

110 900,00

11 090,00

16

55-103

110 900,00

11 090,00

17

55-105

110 900,00

11 090,00

18

55-110

109 400,00

10 940,00

19

55-149

116 600,00

11 660,00

20

55-191

110 300,00

11 030,00

Началната тръжна цена е без ДДС, франко местонахождението на всеки един тягов подвижен състав.

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена за съответния лот при спазване разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.

 1. Вид на търга: Търг с тайно наддаване по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване, е открито за всички кандидати, подали заявление и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му.
 1. Начин на плащане:
 • Депозит за участие в търга в размер на 50 % от началната тръжна цена за заявения лот/лотове се внася в лева по сметка на „Холдинг БДЖ” ЕАД, посочена в тръжната документация, съгласно условията на проекта на договора към тръжната документация.
 • всички дължими плащания по сключения договор са описани в проекта на договора към тръжната документация.
 1. Дата, място и час за провеждане на търга: търгът ще се проведе на 22.02.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на “Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3. Регистрацията на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.
 1. Ред за получаване на тръжна документация: тръжни документи ще се продават всеки работен ден от 08:30 ч. до 14:00 ч. в срок до 17.02.2016 г. /включително/ в Деловодството на “Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, срещу невъзвръщаеми 300 /триста/ лв. /без ДДС/, заплатени в касата на “Холдинг БДЖ” ЕАД – гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.
 1. Депозитът за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена за заявения лот/лотове, да се внесе от кандидата, по посочената в тръжната документация банкова сметка, до 18.02.2016 г. /включително/.

След приключване на търга, депозитът на спечелилия търга участник автоматично ще се трансформира в част от достигнатата на търга цена.

„Холдинг БДЖ” ЕАД не дължи лихви по внесените депозити.

 1. Условия за оглед на активите: оглед на активите по тяхното местонахождение може да се извършва всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:00 ч., в срок до 18.02.2016 г. /включително/, срещу представяне на документ за закупена тръжна документация и при спазване на изискванията за безопасност.
 1. Краен срок за приемане на заявленията за участие: заявленията за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 19.02.2016 г. в деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, град София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 1.
 1. Ден място и час на повторно провеждане на търга: повторен търг, съгласно клаузите на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, ще се проведе на 29.02.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 1, при което:
 • тръжна документация ще се продава при условията на т. 6 от настоящото обявление, в срок до 14:00 ч. на 24.02.2016 г. /включително/;
 • депозитът за участие в повторния търг в размер на 50 % от началната тръжна цена за заявения лот/лотове следва да се внесе от кандидата при условията на т. 7 от настоящото обявление до 25.02.2016 г. /включително/;
 • оглед на активите може да се извършва при условията на т. 8 от настоящото обявление, всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:00 ч. на 25.02.2016 г. /включително/;
 • заявленията за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 26.02.2016 г. в деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, град София, ул. „Иван Вазов” № 3, етаж 1.
 1. Изисквания към участниците:
 • Не се допускат до участие в търга еднолични търговци и юридически лица, намиращи се в производство за обявяване в несъстоятелност и/или ликвидация;
 • Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, които имат задължения към „Холдинг БДЖ” ЕАД и свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, към датата на подаване на документите за участие;
 • За участие в търга се допускат кандидати, закупили тръжна документация, внесли в указаните размери и срокове депозити и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в тръжните документи.

Допълнителна информация на телефони: 02/8 907 304, 0889 62 44 60

 

Debug: ??x??