„Холдинг БДЖ” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 27 (двадесет и седем) броя тягов подвижен състав (локомотиви и елекромотрисни влакове) в състоянието, в което са, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„Холдинг БДЖ” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 27 (двадесет и седем) броя тягов подвижен състав (локомотиви и елекромотрисни влакове) в състоянието, в което са, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД

 1. Описание на обекта: 27 броя тягов подвижен състав (локомотиви и електромотрисни влакове) в състоянието, в което са, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, описани по номера и местонахождение в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в двадесет и седем лота.
 2. Начална тръжна цена и стъпка на наддаване:

ЛОТ №

ТЯГОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ (ТПС) №

Начална продажна цена в лева

Стъпка на наддаване в лева

1

06-010

122 100,00

12 210,00

2

06-059

147 000,00

14 700,00

3

06-065

104 100,00

10 410,00

4

07-073

133 200,00

13 320,00

5

07-074

137 800,00

13 780,00

6

07-077

110 300,00

11 030,00

7

07-078

137 800,00

13 780,00

8

07-080

137 800,00

13 780,00

9

07-085

110 300,00

11 030,00

10

07-086

110 300,00

11 030,00

11

32-065/066

212 000,00

21 200,00

12

32-073/074

156 200,00

15 620,00

13

32-143/144

182 800,00

18 280,00

14

32-151/152

182 800,00

18 280,00

15

32-155/156

182 800,00

18 280,00

16

44-071

137 800,00

13 780,00

17

44-112

216 300,00

21 630,00

18

51-009

886 00,00

8 860,00

19

52-025

98 700,00

9 870,00

20

52-027

98 700,00

9 870,00

22

55-102

110 900,00

11 090,00

23

55-103

110 900,00

11 090,00

24

55-105

110 900,00

11 090,00

25

55-110

109 400,00

10 940,00

26

55-149

116 600,00

11 660,00

27

55-191

110 300,00

11 030,00

        Началната тръжна цена е без ДДС, франко местонахождението на всеки един тягов подвижен състав.

          ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена за съответния лот при спазване разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.

 1. Вид на търга: Търг с тайно наддаване по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е открито за всички кандидати, подали заявление и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му.
 2. Начин на плащане:

- Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена за заявения лот/лотове се внася в лева по сметка на „Холдинг БДЖ” ЕАД, посочена в тръжната документация, съгласно условията на проекта на договора към тръжната документация.

- Всички дължими плащания по сключения договор са описани в проекта на договора към тръжната документация.

 1. Дата, място и час за провеждане на търга: търгът ще се проведе на 17.12.2015г. от 11:30 ч. в сградата на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3. Регистрацията на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.
 2. Ред за получаване на тръжна документация: Тръжни документи ще се продават всеки работен ден от 08:30 ч. до 14:00 ч. в срок до 14.12.2015 г. (включително) в Деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3 срещу невъзвръщаеми 300 /триста/ лв. /без ДДС/, заплатени в касата на „Холдинг БДЖ” ЕАД – гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3.
 3. Депозитът за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена за заявения лот/лотове да се внесе от кандидата по посочената в тръжната документация банкова сметка до 15.12.2015 г. (включително).

След приключване на търга, депозитът на спечелилия търга участник автоматично ще се трансформира в част от достигнатата на търга цена.

„Холдинг БДЖ” ЕАД не дължи лихви по внесените депозити.

 1. Условия за оглед на активите: Оглед на активите по тяхното местонахождение може да се извършва всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:00 ч. в срок до 15.12.2015 г. (включително) срещу представяне на документ за закупена тръжна документация и при спазване на изискванията за безопасност.
 2. Краен срок за приемане на заявленията за участие: Заявленията за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 16.12.2015 г. в Деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1.
 3. Ден място и час на повторно провеждане на търга: Повторен търг, съгласно клаузите на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, ще се проведе на 08.01.2016г. от 10:00 ч. в сградата на Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1, при което:

- Тръжна документация ще се продава при условията на т. 6 от настоящото обявление в   срок до 14:00 ч. на 05.01.2016 г. (включително);

      - Депозитът за участие в повторния търг в размер на 50 % от началната тръжна цена за  заявения лот/лотове следва да се внесе от кандидата при условията на т. 7 от настоящото обявление до 06.01.2016 г. (включително);

      - Оглед на активите може да се извършва при условията на т. 8 от настоящото обявление всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:00 ч. на 06.01.2016 г. (включително);

                   - Заявленията за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 07.01.2016 г. в Деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1.

 1. Изисквания към участниците:

- Не се допускат до участие в търга еднолични търговци и юридически лица, намиращи се в производство за обявяване в несъстоятелност и/или ликвидация;

- Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, които имат задължения към „Холдинг БДЖ” ЕАД и свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД към датата на подаване на документите за участие;

- За участие в търга се допускат кандидати, закупили тръжна документация, внесли в указаните размери и срокове депозити и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в тръжните документи.

Допълнителна информация на телефони: 02/8 907 304 и 0889 62 44 60

 

ANNOU NC EMEN T

Holding Bulgarian State RailwaysEAD

opens a sealed bid auction for the sale of:

 

27 (twenty-seven) units of traction rolling stock (locomotives and electric trains),in their present condition, owned by “Holding BDZ” EAD.

                                                                                                            

 1. Object description:

27 units of traction rolling stock (locomotives and electric trains), in their present condition, owned by “Holding BDZ” EAD, described by numbers and location in the Appendix № 1 of the current announcement, divided in 27 lots.

 1. Starting bidding price and bidding increment:

LOT

TRACTION ROLLING STOCK №

Starting bidding price (BGN)

Bidding increment (BGN)

1

06-010

122 100,00

12 210,00

2

06-059

147 000,00

14 700,00

3

06-065

104 100,00

10 410,00

4

07-073

133 200,00

13 320,00

5

07-074

137 800,00

13 780,00

6

07-077

110 300,00

11 030,00

7

07-078

137 800,00

13 780,00

8

07-080

137 800,00

13 780,00

9

07-085

110 300,00

11 030,00

10

07-086

110 300,00

11 030,00

11

32-065/066

212 000,00

21 200,00

12

32-073/074

156 200,00

15 620,00

13

32-143/144

182 800,00

18 280,00

14

32-151/152

182 800,00

18 280,00

15

32-155/156

182 800,00

18 280,00

16

44-071

137 800,00

13 780,00

17

44-112

216 300,00

21 630,00

18

51-009

886 00,00

8 860,00

19

52-025

98 700,00

9 870,00

20

52-027

98 700,00

9 870,00

22

55-102

110 900,00

11 090,00

23

55-103

110 900,00

11 090,00

24

55-105

110 900,00

11 090,00

25

55-110

109 400,00

10 940,00

26

55-149

116 600,00

11 660,00

27

55-191

110 300,00

11 030,00

 

                The starting bidding price is without VAT /Incoterms EXW/.

            VAT shall be charged on the reached price at the auction for the respective lot regarding the provisions of the Value Added Tax Act.

 1. Type of the auction: sealed bid auction under the Regulation on the procedure for executing the rights of the state in commercial companies with state participation in the capital. The meeting on the sealed bid auction will be open to all candidates who have applied and been allowed to participate in the auction by the appointed commission.
 2. Payment method:
 • Deposit for participation in the auction in the amount of 50% of the initial auction price for the requested lot / lots, paid into leva by the applicant trough the  bank account of  "Holding BDZ" EAD, said in the tender documentation, under the terms of the draft contract to the tender documentation.
 • All due payments under concluded contract are described in the draft contract towards the tender documentation.

 

 1. Date, place and time of the auction: Тhe auction will be held on 17.12.2015 at 1130 a.m. at the headquarters of "Holding BDZ" EAD, Ivan Vazov № 3 str., Sofia, Bulgaria. The registration of the participants will be done by the tender commission in the announced day and time.
 2. Procedure for obtaining tender documents: Tender documents will be on sale every working day from 08.30 to 14.00 no later than 14.12.2015 /including/ at the registry office of "Holding BDZ", Ivan Vazov № 3 str., Sofia, Bulgaria for the amount of 300 / no return/ lev / without VAT / paid at the cash desk of "Holding BDZ" - Ivan Vazov № 3 str., Sofia, Bulgaria.
 3. Deposit for participation in the auction in the amount of 50% of the initial auction price for the requested lot must be paid by the applicant trough the  bank account of  "Holding BDZ" EAD until 15.12.2015 /including/.

After the auction, the deposit of the winning bidder will automatically be transformed into part of the auction price achieved.

"Holding BDZ" owe no interest on the deposit.

 1. Terms of the view of assets: view of the assets at their location could be conducted every working day from  8.30 a.m. to 16.00 p.m. until  15.12.2015 /including/, against purchased tender documentation and in compliance with the safety requirements.
 2. Deadline for acceptance of applications to participate: Applications for participation will be accepted until 16.00 p.m. on 16.12.2015 at the registry office of "Holding Bulgarian State Railways" EAD, Ivan Vazov № 3 str., Sofia, Bulgaria, 1st floor.
 3. Day, place and time of the second auction: second auction, under the Regulation on the procedure for executing the rights of the state in commercial companies with state participation in the capital, will be held on 08.01.2016at 10.00a.m. at the headquarters of "Holding BDZ", Ivan Vazov № 3 str., Sofia, Bulgaria, 1st floor, whereupon:
 • tender documents will be on sale under the conditions of pt. 6 of the present announcement, no later than 14.00p.m.  05.01.2016 /including/;
 • deposit for participation in the auction in the amount of 50% of the starting bidding price for the requested lot will be paid by the applicant under the conditions of pt. 7, no later than 06.01.2016 /including/.
 • view of the assets, will be conducted under the conditions of pt. 8 of the present announcement, every working day from 8.30 a.m. to 16.00 p.m. on 06.01.2016 /including/.
 • applications for participation will be accepted until 16.00 p.m. on 07.01.2016 at the registry office of "Holding BDZ" EAD, Ivan Vazov № 3 str., Sofia, Bulgaria, 1st floor.

 

 1. Requirements to the participants :
 • It is not allowed to participate in the auction sole traders and legal entities that are in bankruptcy proceedings and / or liquidation.
 • It is not allowed to participate in the auction legal entities and individuals, who have obligations to "Holding BDZ" EAD and its related entities "BDZ Passenger Services" Ltd. and "BDZ Freight services" Ltd., to the date of submission of the participation documents.
 • The auction is open for candidates who purchased tender documentation, submitted deposits in the specified amounts and terms, and applying to participate, under the conditions described in the tender documents.

Additional information by phone: 02/8 907 304, 0889 62 44 60

 

 

Debug: ??x??