„Холдинг Български държавни железници” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на: 23 броя тягов подвижен състав (локомотиви и електромотрисни влакове), описани по номера и местонахождение в Приложение № 1 към тръжната документация, в състоянието което са

О Б Я В Л Е Н И Е

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД

обявява търг с тайно наддаване за продажба на:

23 броя тягов подвижен състав (локомотиви и електромотрисни влакове),

описани по номера и местонахождение в Приложение № 1

към тръжната документация, в състоянието което са,

собственост на “Холдинг БДЖ” ЕАД, разделени в 23 лота

 

1. Описание на активите: 23 броя тягов подвижен състав (локомотиви и електромотрисни влакове), описани по номера и местонахождение в Приложение № 1 към тръжната документация, в състоянието което са, собственост на “Холдинг БДЖ” ЕАД, разделени в 23 лота.

2. Начална тръжна цена и стъпка на наддаване:

Началната тръжна цена и стъпката на наддаване са посочени в Приложение № 1 към настоящото обявление.

Началната тръжна цена е без ДДС, франко местонахождението на всеки един локомотив и електромотрисен влак.

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена за съответния лот при спазване на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.

3. Вид на търга: търг с тайно наддаване по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е открито за всички кандидати, подали заявление за участие и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му.

Присъствието на допуснатите до участие в търга кандидати е задължително.

4. Начин на плащане: Всички дължими плащания по сключения договор и начина им на плащане са описани в проекта на договора към Тръжната документация.

5. Търгът ще се проведе на 14.02.2017 г. от 10:00 ч. в сградата на “Холдинг БДЖ” ЕАД в град София, ул. “Иван Вазов” № 3. Регистрацията на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.

6. Тръжна документация се продава всеки работен ден от деня на публикуване на настоящото обявление до 08.02.2017 г. (включително) в град София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1 – Деловодство, срещу невъзвръщаеми 300,00 (триста) лева, без ДДС, заплатени в касата на “Холдинг БДЖ” ЕАД.

7. Депозитът за участие в търга е в размер на 50% от началната тръжна цена без ДДС за съответния лот и трябва да бъде внесен по банков път, и при условия, указани в тръжната документация, в срок до 10.02.2017 г. (включително).

„Холдинг БДЖ” ЕАД не дължи лихви по внесените депозити.

8. Оглед на активите може да се извършва по местонахождението им всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в срок до 09.02.2017 г. (включително), срещу представяне на документ за закупена тръжна документация, при спазване изискванията за безопасност и в присъствието на длъжностно лице.

9. Заявленията за участие в търга ще се приемат до 16:00 ч. на 13.02.2017 г. в деловодството на “Холдинг БДЖ” ЕАД, град София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1.

10. Повторен търг ще се проведе на 22.02.2017г. от10:00 ч. в сградата на “Холдинг БДЖ” ЕАД, адрес: гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, при което:

- тръжна документация ще се продава при условията на т. 6 от настоящото обявление, в срок до 16.02.2017 г.

- депозитът за участие в повторния търг е в размер на 50% от началната тръжна цена за съответния лот и следва да се внесе от кандидата при условията на т. 7 от настоящото обявление до 20.02.2017 г. (включително).

- оглед на активите може да се извършва при условията на т. 8 от настоящото обявление, в срок до 17.02.2017 г. (включително).

- заявленията за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 21.02.2017 г. в деловодството на “Холдинг БДЖ” ЕАД, град София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1.

11. Изисквания към участниците:

- Не се допускат до участие в търга лица, които имат задължения към “Холдинг БДЖ” ЕАД и свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, към датата на подаване на документите за участие. /Под „задължения” се разбират такива с настъпил падеж/.

- За участие в търга се допускат кандидати, закупили тръжна документация, внесли в указаните размери и срокове депозити и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в тръжната документация.

Допълнителна информация на телефон: 02/8 907 304.

 

Приложение № 1

към т. 2 от обявлението

Лот

Номер на актив

Местонахождение

Начална тръжна цена в лева

Депозит в лева

Стъпка на наддаване в лева

1

42077.8

Локомотивно депо Горна Оряховица

166 300,00

83 150,00

16 630,00

2

44131.1

Локомотивно депо Пловдив

189 600,00

94 800,00

18 960,00

3

45152.6

Локомотивно депо София, район Подуене

118 100,00

59 050,00

11 810,00

4

45156.7

Локомотивно депо София, район Подуене

118 100,00

59 050,00

11 810,00

5

45170.8

Локомотивно депо Дупница

126 000,00

63 000,00

12 600,00

6

45181.5

Локомотивно депо Мездра

212 300,00

106 150,00

21 230,00

7

52160.9

Локомотивно депо Мездра

113 800,00

56 900,00

11 380,00

8

75002.6

Локомотивно депо Септември

102 100,00

51 050,00

10 210,00

9

75009.1

Локомотивно  депо Септември

102 100,00

51 050,00

10 210,00

10

32033/034

Брусарци

147 300,00

73 650,00

14 730,00

11

32049/050

Екипировъчен пункт Карлово към локомотивно депо Пловдив

120 400,00

60 200,00

12 040,00

12

32049/32050

ЛВЗ Русе

4 300,00

2 150,00

430,00

13

32053/054

Локомотивно депо Горна Оряховица

156 500,00

78 250,00

15 650,00

14

32055/056

Локомотивно депо Горна Оряховица

156 500,00

78 250,00

15 650,00

15

32067/068

Брусарци

156 500,00

78 250,00

15 650,00

16

32071/072

Локомотивно депо Варна

180 600,00

90 300,00

18 060,00

17

32093/094

База Асеново към локомотивно депо Горна Оряховица

102 000,00

51 000,00

10 200,00

18

32105/106

Локомотивно депо Пловдив

168 200,00

84 100,00

16 820,00

19

32117/118

Локомотивно депо Пловдив

89 300,00

44 650,00

8 930,00

20

32127/128

Локомотивно депо Горна Оряховица

171 400,00

85 700,00

17 140,00

21

32131/132

Локомотивно депо Бургас - техническа гара Бургас

171 400,00

85 700,00

17 140,00

22

32157/158

Локомотивно депо Мездра

170 000,00

85 000,00

17 000,00

23

Маневрен локомотив ДГК-ПИНКО

Локомотивно депо Варна

157 500,00

78 750,00

15 750,00

 

Debug: ??x??