„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: "Материали и резервни части от „Снабдителна база” - Русе"

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с

тайно наддаване за продажба на:

 

1. Описание на обекта: Материали и резервни части от „Снабдителна база” - Русе, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД в състоянието, в което са, описани по вид и количество в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 2 (два) лота.

2. Начална тръжна цена и стъпка на наддаване:

Първи лот:                                                                                  

Начална тръжна цена - 19 132,25 лв. 

Стъпка на наддаване -1 913,00 лв.  

Втори лот:

Начална тръжна цена - 31 846,36 лв.

Стъпка на наддаване - 3 184,00 лв.

Началната тръжна цена е без ДДС.

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена за съответния лот.

3. Вид на търга: Търг с тайно наддаване по реда на Раздел II от одобрените с решение на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД, отразено в т. 2 от протокол № 21 / 04.02.2015 г. „Вътрешни правила за сключване на сделки с движимо имущество, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД. Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е открито за всички кандидати, подали заявление за участие и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му. Начин на плащане:

  • Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена за съответния лот;
  • Всички дължими плащания по сключения договор са описани в проекто-договора към Тръжната документация.

​4. Търгът ще се проведе на 10.07.2015 г. от 10:00 ч. в сградата на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3. Регистрацията на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.

5. Тръжна документация ще се продава всеки работен ден от 08:00 ч. до 14:00 ч. в срок до 07.07.2015 г. (включително) в Деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3 срещу невъзвръщаеми 100 /сто/ лв. /без ДДС/, заплатени в касата на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр.София, ул. „Иван Вазов” № 3.     

До участие в търга ще се допускат лица, закупили тръжни документи.

6. Оглед: Оглед на активите ще се извършва по местонахождението им всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в срок до 08.07.2015 г. (включително) срещу представяне на документ за закупена тръжна документация.

7. Депозитът за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена за съответния лот, ще се внася от кандидата по посочената в тръжните документи банкова сметка до 08.07.2015 г. (включително).

След приключване на търга, депозитът на спечелилия участник автоматично ще се трансформира в част от достигнатата тръжна цена за горецитираните материали и резервни части от „Снабдителна база” - Русе.

 „Холдинг БДЖ” ЕАД не дължи лихви по внесените депозити.

8. Заявленията за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 09.07.2015 г. (включително) в Деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1.  За регистрация ще се представят документите, описани в тръжната документация.

9. Повторен търг ще се проведе на 17.07.2015 г. от 10:00 ч. в сградата на „Холдинг БДЖ” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, при което:

  • Тръжни документи ще се продават при условията на т. 6 от настоящата обява в срок до 14:00 ч. на 14.07.2015 г. (включително); 
  • Оглед на активите ще се извършва при условията на т. 7 от настоящата обява всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в срок до 15.07.2015 г. (включително);
  • Депозитът за участие в повторния търг в размер на 50% от началната тръжна цена за съответния лот следва да се внесе от кандидата при условията на т. 8 от настоящата обява до 15.07.2015 г. (включително);
  • Заявленията за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 16.07.2015 г. (включително) в Деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет 1.

10. Изисквания към участниците:

  • Не се допускат до участие в търга лица, които имат изискуеми задължения към „Холдинг БДЖ” ЕАД и свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД към датата на подаване на документите за участие.
  • За участие в търга ще се допускат кандидати, закупили тръжна документация, внесли в указаните размери и срокове депозити и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в тръжните документи.

Допълнителна информация относно провеждането на горепосочения търг, може да бъде  получена на телeфон/факс: 02/8 907 304 всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:00 ч.

Debug: ??x??