„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 1 513 броя контейнери, в т.ч. 810 броя голямотонажни, 645 броя среднотонажни и 58 броя малкотонажни контейнери

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД

открива търг с тайно наддаване за продажба на:

1 513 броя контейнери, в т.ч. 810 броя голямотонажни,

645 броя среднотонажни и 58 броя малкотонажни контейнери,

описани по номера и местонахождение в Приложение № 1

към тръжната документация, в състоянието което са,

собственост на “Холдинг БДЖ” ЕАД, разделени в 1513 лота

 

1. Описание на активите: 1 513 броя контейнери, в т.ч. 810 броя голямотонажни, 645 броя среднотонажни и 58 броя малкотонажни контейнери, описани по номера и местонахождение в Приложение № 1 към тръжната документация, в състоянието което са, собственост на “Холдинг БДЖ” ЕАД, разделени в 1513 лота.

2. Начална тръжна цена и стъпка на наддаване:

Началната тръжна цена и стъпката на наддаване са посочени в Приложение № 1 към настоящото обявление.

Началната тръжна цена е без ДДС, франко местонахождението на всеки един контейнер.

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена за съответния лот при спазване на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.

3. Вид на търга: търг с тайно наддаване по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е открито за всички кандидати, подали заявление за участие и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му.

4. Начин на плащане: Всички дължими плащания по сключения договор и начина им на плащане са описани в проекта на договора към Тръжната документация.

5. Търгът ще се проведе на 30.11.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на “Холдинг БДЖ” ЕАД в град София, ул. “Иван Вазов” № 3. Регистрацията на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.

6. Тръжни документи ще се продават всеки работен ден до 25.11.2016 г. (включително) в град София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1 – Деловодство, срещу заплатена такса от 10,00 (десет) лева, без ДДС в касата на “Холдинг БДЖ” ЕАД.

7. Депозитът за участие в търга е в размер на 50% от началната тръжна цена без ДДС за съответния лот и трябва да бъде внесен по банков път, и при условия, указани в Тръжната документация, в срок до 28.11.2016 г./включително/.

8. Оглед на активите може да се извършва по местонахождението им всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в срок до 28.11.2016 г. (включително), срещу закупени тръжни документи, при спазване изискванията за безопасност.

9. Заявленията за участие в търга ще се приемат до 16:00 ч. на 29.11.2016 г. в деловодството на “Холдинг БДЖ” ЕАД, град София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1.

10. Повторен търг ще се проведе на 08.12.2016г. от10:00ч. в сградата на “Холдинг БДЖ” ЕАД, адрес: гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, при което:

- тръжни документи да се продават при условията на т. 6 от настоящото обявление, в срок до 05.12.2016 г. (включително).

- депозитът за участие в повторния търг е в размер на 50% от началната тръжна цена за съответния лот и следва да се внесе от кандидата при условията на т. 7 от настоящото обявление до 06.12.2016 г. (включително).

- оглед на активите може да се извършва при условията на т. 8 от настоящото обявление, в срок до 06.12.2016 г. (включително).

- заявленията за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 07.12.2016 г. в деловодството на “Холдинг БДЖ” ЕАД, град София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1.

11. Изисквания към участниците:

- Да нямат задължения към “Холдинг БДЖ” ЕАД и/или свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, към датата на подаване на документите за участие. /Под „задължения” се разбират такива с настъпил падеж/

- Да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност.

 

Допълнителна информация относно провеждането на горепосочения търг може да получите на телeфон/факс: 02/8 907 304 или 0884 992 400

Debug: ??x??