„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 1 927 /хиляда деветстотин двадесет и седем/ броя товарни вагона за междурелсие 1435 мм, в състоянието в което са, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 1 927 лота

Debug: ??x??