„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 11 /единадесет/ броя теснопътни товарни вагона за междурелсие 760 мм, в състоянието, в което са, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, в 1 /един/ лот

Debug: ??x??