„Холдинг Български държавни железници” ЕАД ОТКРИВА търг с тайно наддаване за продажба на 12 (дванадесет) броя теснопътни товарни вагони за междурелсие 760 мм, в състоянието, в което са, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, в 1 лот

Debug: ??x??