„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 1568 броя контейнери, в състоянието което са, собственост на “Холдинг БДЖ” ЕАД, в т.ч. 756 броя голямотонажни контейнери, 727 броя среднотонажни контейнери и 85 броя малкотонажни контейнери, разделени в 1568 лота, описани в Приложение № 1 към тръжната документация

Debug: ??x??