„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 17 броя бракувани моторни превозни средства в 1 /един/ лот, собственост на “Холдинг БДЖ” ЕАД, за добиване на скрап

Debug: ??x??