„Холдинг Български държавни железници” ЕАД ОТКРИВА търг с тайно наддаване за продажба на 1734 /хиляда седемстотин тридесет и четири/ броя товарни вагони за междурелсие 1435 мм, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието в което са и от мястото където се намират, описани подробно в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 1734 лота

Debug: ??x??