„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 176 /сто седемдесет и шест/ броя пътнически вагони, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД в състоянието в което са, описани по номера и местонахождение в Приложение № 1 към тръжната документация

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД

открива търг с тайно наддаване за продажба на:

 

176 /сто седемдесет и шест/ броя пътнически вагони, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАДв състоянието в което са, описани по номера и местонахождение в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в сто седемдесет и шест лота

1.Описание на активите: 176 /сто седемдесет и шест/ броя пътнически вагони, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието в което са, описани по номера и местонахождение в  Приложение № 1 към  настоящото обявление, разделени в 176 /сто седемдесет и шест/ лота.

2.Начална тръжна цена и стъпка на наддаване:

Началната тръжна цена и стъпката на наддаване са посочени в Приложение № 1 към настоящото обявление.

Началната тръжна цена е без ДДС, франко местонахождението на всеки един пътнически вагон.

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена за съответния лот при спазване на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.

3.Вид на търга: търг с тайно наддаване по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е открито за всички кандидати, подали заявление за участие и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му.

4.Начин на плащане:

  • Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена за заявения лот/лотове пътнически  вагони, се внася в лева по сметка на „Холдинг БДЖ” ЕАД, посочена в тръжната документация, съгласно условията на проекто-договора към тръжната документация.

- Всички дължими плащания по сключения договор са описани в проекта на договора към Тръжната документация.

5.Дата, място и час на провеждане на търга:  търгът ще се проведе на 11.03.2016 г.  от 10.00 ч. в сградата на “Холдинг БДЖ” ЕАД в град София, ул. “Иван Вазов” № 3. Регистрацията на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.

6.Ред за получаване на тръжна документация: тръжни документи ще се продават всеки работен ден от 8.30 ч. до 14.00 ч. в срок до 08.03.2016 г. /включително/ в град София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1 – Деловодство, срещу такса от 100 /сто/ лева без ДДС, заплатена в касата на “Холдинг БДЖ” ЕАД.

7.Депозитът, за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена за съответния лот, следва да се внесе от кандидата по посочената в тръжните документи банкова сметка в срок до 09.03.2016 г. /включително/.

След приключване на търга, депозитът на спечелилия търга участник автоматично ще се трансформира в част от достигната на търга цена.

“Холдинг БДЖ” ЕАД не дължи лихви по внесените депозити.

8.Условия за оглед на активите: оглед на активите по тяхното местонахождение може да се извършва всеки работен ден от 8.30 ч.  до 16.00 ч. в срок до 09.03.2016 г. /включително/, срещу закупени тръжни документи и при спазване на изискванията за безопасност.

9.Краен срок за приемане на заявленията за  участие: заявленията за участие ще се приемат до 16.00 ч. на 10.03.2016 г. в деловодството на “Холдинг БДЖ” ЕАД, град София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1.

10.Ден, място и час на повторно провеждане на търга: повторен търг, съгласно клаузите на Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, ще се проведе на 18.03.2016 г. от 10.00 ч. в сградата на “Холдинг БДЖ” ЕАД, адрес: гр. София, ул. “Иван Вазов”  № 3, при което:

- тръжни документи ще се продават при условията на т. 6 от настоящото обявление, в срок до 15.03.2016 г. /включително/;  

- депозитът за участие в повторния търг в размер на 50% от началната тръжна цена за съответния лот, следва да се внесе от кандидата при условията на т. 8 от настоящото обявление до 16.03.2016 г. /включително/.

- оглед на активите може да се извършва при условията на т. 7 от настоящото обявление, всеки работен ден от 8.30 ч. до 16.00 ч. на 16.03.2016 г. /включително/.

- заявленията за участие ще се приемат до 16.00 ч. на 17.03.2016 г. в деловодството на “Холдинг БДЖ” ЕАД, град София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1.

      11. Изисквания към участниците:

- Не се допускат до участие в търга еднолични търговци и юридически лица, намиращи се в производство за обявяване в несъстоятелност и/или ликвидация

- Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, които имат задължения към “Холдинг БДЖ” ЕАД и свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, към датата на подаване на документите за участие.

- За участие в търга ще се допускат кандидати, закупили тръжна документация, внесли в указаните размери и срокове депозити и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в Тръжните документи.

 

Приложение: Приложение № 1 – опис на вагоните, начална тръжна цена и стъпка на наддаване

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

 

176 БРОЯ ПЪТНИЧЕСКИ ВАГОНИ ОПИСАНИ ПО НОМЕРА И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ В СЪСТОЯНИЕТО, В КОЕТО СА, СОБСТВЕНОСТ НА "ХОЛДИНГ БДЖ" ЕАД, РАЗДЕЛЕНИ В 176 ЛОТА

 N по ред

ВАГОН №

НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА ЗА ЛОТ В ЛЕВА

СТЪПКА НА НАДДАВАНЕ ЗА ЛОТ В ЛЕВА

1

51 52 1050 0572

28 337,00

2 833,70

2

51 52 1050 0598

30 361,00

3 036,10

3

51 52 1050 0614

29 312,00

2 931,20

4

51 52 1563 0085

109 610,00

10 961,00

5

51 52 1563 0150

107 185,00

10 718,50

6

51 52 1940 1046

10 789,00

1 078,90

7

51 52 1940 1053

38 321,00

3 832,10

8

51 52 1940 1152

29 003,00

2 900,30

9

51 52 1940 1228

13 289,00

1 328,90

10

51 52 1940 1236

10 789,00

1 078,90

11

51 52 1940 1251

25 705,00

2 570,50

12

51 52 1940 1277

13 289,00

1 328,90

13

51 52 1940 1301

60 528,00

6 052,80

14

51 52 1940 1558

10 344,00

1 034,40

15

51 52 1940 1855

13 777,00

1 377,70

16

51 52 1940 1889

16 296,00

1 629,60

17

50 52 1974 0048

31 913,00

3 191,30

18

50 52 1974 0071

10 976,00

1 097,60

19

50 52 2017 5515

13 774,00

1 377,40

20

50 52 2017 5572

18 430,00

1 843,00

21

50 52 2017 5606

12 610,00

1 261,00

22

50 52 2017 5663

25 899,00

2 589,90

23

50 52 2017 5705

13 774,00

1 377,40

24

50 52 2017 5721

30 749,00

3 074,90

25

50 52 2017 6067

15 714,00

1 571,40

26

50 52 2017 6117

12 610,00

1 261,00

27

50 52 2017 6216

12 610,00

1 261,00

28

50 52 2017 6364

12 610,00

1 261,00

29

50 52 2017 6646

59 170,00

5 917,00

30

50 52 2017 7354

20 758,00

2 075,80

31

50 52 2017 7388

12 610,00

1 261,00

32

50 52 2017 7396

12 610,00

1 261,00

33

50 52 2017 7701

12 610,00

1 261,00

34

50 52 2017 7719

12 610,00

1 261,00

35

51 52 2040 0151

13 677,00

1 367,70

36

51 52 2040 0268

85 942,00

8 594,20

37

51 52 2047 1228

13 677,00

1 367,70

38

51 52 2047 1327

105 342,00

10 534,20

39

51 52 2047 1533

13 677,00

1 367,70

40

51 52 2047 2234

13 677,00

1 367,70

41

51 52 2047 2473

23 086,00

2 308,60

42

51 52 2047 3596

22 310,00

2 231,00

43

51 52 2047 5336

17 848,00

1 784,80

44

51 52 2047 5617

13 677,00

1 367,70

45

51 52 2047 6102

95 642,00

9 564,20

46

51 52 2047 6268

19 788,00

1 978,80

47

51 52 2047 6656

100 104,00

10 010,40

48

51 52 2047 7019

85 360,00

8 536,00

49

51 52 2047 7068

91 471,00

9 147,10

50

51 52 2047 7076

27 548,00

2 754,80

51

51 52 2047 7167

99 231,00

9 923,10

52

51 52 2047 7175

89 337,00

8 933,70

53

51 52 2047 7639

63 632,00

6 363,20

54

51 52 2047 7779

78 902,00

7 890,20

55

51 52 2047 8801

31 234,00

3 123,40

56

51 52 2047 9114

78 279,00

7 827,90

57

51 52 2047 9171

68 757,00

6 875,70

58

51 52 2047 9296

80 413,00

8 041,30

59

51 52 2047 9734

71 317,00

7 131,70

60

51 52 2047 9973

52 574,00

5 257,40

61

51 52 2057 0037

21 049,00

2 104,90

62

51 52 2145 0230

60 043,00

6 004,30

63

50 52 2150 0034

12 998,00

1 299,80

64

50 52 2150 0042

10 498,00

1 049,80

65

50 52 2150 0059

12 998,00

1 299,80

66

50 52 2150 0075

10 700,00

1 070,00

67

50 52 2150 0083

12 998,00

1 299,80

68

50 52 2150 0091

6 987,00

698,70

69

50 52 2150 0109

12 998,00

1 299,80

70

51 52 2150 0116

22 892,00

2 289,20

71

50 52 2150 0125

12 998,00

1 299,80

72

50 52 2150 0133

10 498,00

1 049,80

73

51 52 2150 0140

12 998,00

1 299,80

74

50 52 2150 0158

11 876,00

1 187,60

75

50 52 2150 0166

12 998,00

1 299,80

76

51 52 2150 0173

12 998,00

1 299,80

77

50 52 2150 0182

12 683,00

1 268,30

78

50 52 2150 0216

15 811,00

1 581,10

79

51 52 2150 0223

12 756,00

1 275,60

80

50 52 2150 0232

10 402,00

1 040,20

81

50 52 2150 0240

11 696,00

1 169,60

82

50 52 2150 0257

10 498,00

1 049,80

83

50 52 2150 0265

12 315,00

1 231,50

84

50 52 2150 0281

10 650,00

1 065,00

85

50 52 2150 0364

12 998,00

1 299,80

86

51 52 2150 0371

8 668,00

866,80

87

51 52 2150 0454

40 837,00

4 083,70

88

50 52 2150 0505

19 217,00

1 921,70

89

50 52 2150 0513

12 998,00

1 299,80

90

50 52 2150 0521

10 498,00

1 049,80

91

50 52 2150 0539

12 998,00

1 299,80

92

50 52 2150 0570

12 998,00

1 299,80

93

50 52 2150 0588

12 998,00

1 299,80

94

50 52 2150 0596

15 163,00

1 516,30

95

50 52 2150 0604

12 998,00

1 299,80

96

50 52 2150 0612

19 788,00

1 978,80

97

50 52 2150 0620

19 691,00

1 969,10

98

50 52 2150 0638

19 303,00

1 930,30

99

50 52 2150 0646

19 497,00

1 949,70

100

50 52 2150 0653

20 079,00

2 007,90

101

50 52 2150 0661

19 012,00

1 901,20

102

50 52 2150 0786

12 250,00

1 225,00

103

50 52 2150 0794

18 430,00

1 843,00

104

51 52 2150 0827

18 123,00

1 812,30

105

51 52 2150 0843

14 397,00

1 439,70

106

51 52 2150 0850

17 777,00

1 777,70

107

50 52 2150 0885

15 840,00

1 584,00

108

50 52 2150 0976

25 527,00

2 552,70

109

51 52 2563 0356

118 534,00

11 853,40

110

50 52 3040 0010

29 888,00

2 988,80

111

50 52 3040 0036

29 391,00

2 939,10

112

50 52 3040 0069

29 197,00

2 919,70

113

51 52 5940 6020

24 056,00

2 405,60

114

51 52 5940 6202

29 294,00

2 929,40

115

51 52 5940 6392

26 966,00

2 696,60

116

51 52 5940 6632

14 356,00

1 435,60

117

51 52 5940 6640

12 825,00

1 282,50

118

51 52 5940 6657

14 356,00

1 435,60

119

51 52 5940 6673

14 356,00

1 435,60

120

51 52 5940 6681

22 019,00

2 201,90

121

51 52 5940 6707

14 356,00

1 435,60

122

51 52 5940 6715

11 356,00

1 135,60

123

51 52 5940 6723

14 938,00

1 493,80

124

51 52 5940 6731

14 356,00

1 435,60

125

51 52 5940 6764

14 356,00

1 435,60

126

51 52 5940 6772

14 356,00

1 435,60

127

51 52 5940 6780

25 802,00

2 580,20

128

51 52 5940 6798

28 712,00

2 871,20

129

51 52 6080 5905

100 637,00

10 063,70

130

51 52 6080 5913

110 386,00

11 038,60

131

51 52 6080 5939

117 176,00

11 717,60

132

51 52 6080 5947

81 901,00

8 190,10

133

51 52 6080 5954

105 764,00

10 576,40

134

51 52 6080 6101

93 188,00

9 318,80

135

51 52 6080 6192

49 687,00

4 968,70

136

51 52 6080 6234

81 868,00

8 186,80

137

51 52 8440 0428

23 765,00

2 376,50

138

50 52 8447 0463

43 359,00

4 335,90

139

50 52 8547 0322

26 101,00

2 610,10

140

51 52 8555 0478

45 299,00

4 529,90

141

51 52 8555 0486

40 546,00

4 054,60

142

51 52 8555 0494

25 996,00

2 599,60

143

51 52 8555 0502

32 301,00

3 230,10

144

51 52 8880 0169

15 811,00

1 581,10

145

51 52 8880 0185

15 811,00

1 581,10

146

51 52 8880 0193

15 811,00

1 581,10

147

51 52 8880 0201

15 811,00

1 581,10

148

51 52 8880 0227

15 811,00

1 581,10

149

51 52 8880 0243

15 811,00

1 581,10

150

51 52 8880 0268

15 811,00

1 581,10

151

51 52 8880 0284

15 811,00

1 581,10

152

51 52 8880 0326

22 601,00

2 260,10

153

51 52 8880 0334

15 811,00

1 581,10

154

51 52 8880 0342

22 989,00

2 298,90

155

51 52 8880 0359

15 811,00

1 581,10

156

51 52 9257 0055

25 996,00

2 599,60

157

51 52 9257 0097

47 821,00

4 782,10

158

51 52 9257 0105

30 749,00

3 074,90

159

51 52 9257 0246

12 610,00

1 261,00

160

51 52 9257 0253

61 110,00

6 111,00

161

51 52 9257 0261

16 781,00

1 678,10

162

51 52 9257 0279

48 791,00

4 879,10

163

51 52 9257 0295

12 610,00

1 261,00

164

51 52 9257 0303

12 610,00

1 261,00

165

51 52 9257 0360

49 567,00

4 956,70

166

51 52 9257 0378

12 610,00

1 261,00

167

51 52 9257 0394

39 867,00

3 986,70

168

51 52 9257 0428

20 855,00

2 085,50

169

51 52 9257 0469

69 161,00

6 916,10

170

51 52 9257 0493

15 520,00

1 552,00

171

51 52 9257 0527

13 192,00

1 319,20

172

51 52 9257 0543

75 175,00

7 517,50

173

51 52 9257 0584

24 541,00

2 454,10

174

51 52 9257 0592

24 929,00

2 492,90

175

51 52 9257 0840

39 867,00

3 986,70

176

51 52 9257 0865

12 610,00

1 261,00

 

Debug: ??x??