„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 2 063 /две хиляди шестдесет и три/ броя резервни части, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, в състоянието в което са, намиращи се на територията на Вагонно депо Надежда, описани подробно в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 10 /десет/ лота

Debug: ??x??