„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 2 411 /две хиляди четиристотин и единадесет/ броя резервни части, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, в състоянието в което са, намиращи се на територията на Вагонно депо Надежда, описани подробно в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 7 /седем/ лота

Debug: ??x??