„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 2 444 /две хиляди четиристотин четиридесет и четири/ броя резервни части, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието, в което са, описани подробно в приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 13 лота

Debug: ??x??