„Холдинг Български държавни железници” ЕАД ОТКРИВА търг с тайно наддаване за продажба на 2 908 (две хиляди деветстотин и осем) броя товарни вагона за междурелсие 1 435 мм, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, в състоянието в което са, описани подробно в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 2 767 лота

Debug: ??x??