„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 2 998 /две хиляди деветстотин деветдесет и осем/ броя резервни части, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието, в което са, описани подробно в приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 25 лота

Debug: ??x??