„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 2 /два/ комплекта, всеки един от тях състоящ се от 4 /четири/ броя колони винтови крикове, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД

                                                       О Б Я В Л Е Н И Е

 

                                 „Холдинг Български държавни железници” ЕАД

                                  открива търг с тайно наддаване за продажба на:

 

 

           1. Предмет на търга: 2 /два/ комплекта, всеки един от тях състоящ се от 4 /четири/ броя колони винтови крикове, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД в състоянието, в което са, идентифицирани с инвентарни номера № 44-3011 и № 44-3012, находящи се в Локомотивно депо – гр. София”, разделени в 2 (два) лота, както следва:

 

  • ЛОТ №1 – комплект четириколонен винтов крик с инвентарен № 44-3011;
  • ЛОТ №2 – комплект четириколонен винтов крик с инвентарен № 44-3012.

 2. Начална тръжна цена: Началната тръжна цена и стъпката за наддаване са както следва:                                                        

ЛОТ

Начална тръжна цена

Стъпка на наддаване

ЛОТ № 1

3 366,00 лв.

336,00 лв.

ЛОТ № 2

3 631,20 лв.

363,00 лв.

 

              Началната тръжна цена е без ДДС, франко местонахождението на всеки един комплект крикове.

  ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена за съответния лот при спазване на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.

3. Вид на търга: Търг с тайно наддаване за продажба на 2 /два/ комплекта, всеки един от тях състоящ се от 4 /четири/ броя колони винтови крикове, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД в състоянието, в което са, идентифицирани с инвентарни номера № 44-3011 и № 44-3012, находящи се в Локомотивно депо – гр. София”, разделени в 2 (два) лота.

Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е открито за всички кандидати, подали заявление за участие и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му.

Присъствието на допуснатите до участие в търга кандидати е задължително.

                 4.  Начин на плащане:

 4.1. Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена за заявения лот/лотове, се внася в лева по сметка на „Холдинг БДЖ” ЕАД, посочена в тръжната документация.

    4.2. Всички дължими плащания и разноски по продажбата са описани в проекто-договора към Тръжната документация.

          5. Търгът ще се проведе на 29.12.2015г. от 10:00ч. в сградата на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3. Регистрацията на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.

          6. Ред за получаване на тръжна документация: Тръжна документация ще се продава всеки работен ден от 08:00 ч. до 14:00 ч. в срок до 22.12.2015 г. (включително) в Деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3 срещу невъзвръщаеми 100 /сто/ лв. /без ДДС/, заплатени в касата на „Холдинг БДЖ” ЕАД – гр.София, ул. „Иван Вазов” № 3.  

7. Депозитза участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена за заявения лот/лотове ще се внася от кандидата по посочената в тръжните документи банкова сметка до 23.12.2015 г. (включително).

След приключване на търга, депозитът на спечелилия търга участник автоматично ще се трансформира в част от достигната на търга цена.

„Холдинг БДЖ” ЕАД не дължи лихви по внесените депозити.

8. Оглед на активите може да се извършва по местонахождението им – Локомотивно депо, гр. София, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. в срок до 23.12.2015 г. (включително) срещу представяне на документ за закупена тръжна документация.

    9. Заявления за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 28.12.2015 г. в Деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1. 

        10. Повторен търг ще се проведе на 12.01.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на „Холдинг БДЖ” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Иван Вазов”  № 3, при което:

           - Тръжни документи ще се продават при условията на т. 6 от настоящото обявление в срок до 14:00 ч. на 07.01.2016 г.; 

           - Депозитът за участие в повторния търг в размер на 50% от началната тръжна цена за заявения лот/лотове ще се внася от кандидата при условията на т. 7 от настоящото обявление до 08.01.2016 г. (включително);

            - Оглед на активите може да се извършва при условията на т. 8 от настоящото обявление всеки работен ден до от 09:00 ч. до 16:00 ч. в срок до 08.01.2016 г. (включително);

- Заявленията за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 11.01.2016 г. в Деловодството на „Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, ет. 1.

11. Изисквания към участниците:

- Не се допускат до участие в търга еднолични търговци и юридически лица, намиращи се в производство за обявяване в несъстоятелност и/или ликвидация.

- Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, които имат задължения към „Холдинг БДЖ” ЕАД и свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД към датата на подаване на документите за участие.

- За участие в търга ще се допускат кандидати, закупили тръжна документация, внесли в указаните размери и срокове депозити и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в Тръжните документи.

Допълнителна информация относно провеждането на горепосочения търг, можете да получите на  телeфон/факс: 02/8 907 304

 

 

Debug: ??x??