„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 228 броя голямотонажни контейнери, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието, в което са, описани подробно по номера в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 228 лота

Debug: ??x??