„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 24 /двадесет и четири/ позиции резервни части и материали, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, в състоянието в което са, намиращи се на територията на Поделение за пътнически превози Горна Оряховица, описани подробно в Приложение № 1 към тръжната документация, в 1 /един/ лот

Debug: ??x??