„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 27 броя бракувани пътнически вагони, в състоянието, в което са и от мястото където се намират, описани в Приложение № 1 към тръжната документация, собственост на “Холдинг БДЖ” ЕАД, разделени в 27 лота

Debug: ??x??