„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 282 /двеста осемдесет и два/ броя теснопътни товарни вагони, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието, в което са и от мястото, където се намират, пономерно описани в приложение № 1 в тръжната документация, разделени на 282 лота

Debug: ??x??