„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 289 (двеста осемдесет и девет) броя резервни части, разделени в 64 позиции, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието в което са, намиращи се на територията на Локомотивно депо Пловдив, описани подробно в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 64 лота

Debug: ??x??