„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 3 116 (три хиляди сто и шестнадесет) броя товарни вагони за междурелсие 1 435 мм, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, в състоянието в което са, описани подробно в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 2 975 лота

Debug: ??x??