„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 3 163 (три хиляди сто шестдесет и три) броя товарни вагони, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието, в което са и от мястото където се намират, описани подробно в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 3 163 лота

Debug: ??x??