„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 370 /триста и седемдесет/ броя теснопътни товарни вагони, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието в което са и от мястото където се намират, пономерно описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 370 лота

Debug: ??x??