„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 40 броя тягов подвижен състав (локомотиви и електромотрисни влакове) и 3 броя вагон-отоплители, собственост на “Холдинг БДЖ” ЕАД, в състоянието, в което са и от мястото където се намират, пономерно описани в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 43 лота

Debug: ??x??