„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 40 броя талиги тип “Görlitz V” и „Görlitz Va”, индивидуализирани с номера от 1 до 40 в състоянието, в което са, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД

открива търг с тайно наддаване за продажба на:

 

1. Предмет на търга: 40 броя талиги тип “Görlitz V” и „Görlitz Va”, индивидуализирани с номера от 1 до 40 в състоянието, в което са, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, описани по вид и местонаходение в Приложение № 1 към Тръжната документация, разделени в 40 лота.

2. Начална тръжна цена: Началната тръжна цена за всеки един от 40–те лота талиги тип “Görlitz V” и „Görlitz Va” и стъпката за наддаване са както следва:                                                                    

Начална тръжна цена за всеки един лот  - 2 822,40 лева                    

Стъпка на наддаване  -     280,00  лева                  

Началната тръжна цена е без ДДС, франко местонахождението на всеки един актив.

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена за съответния лот при спазване на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.

3. Вид на търга: търг с тайно наддаване за продажба на  40 броя талиги тип “Görlitz V” и „Görlitz Va”, индивидуализирани с номера от 1 до 40 в състоянието, в което са, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, описани по вид и местонаходение в Приложение № 1 към Тръжната документация, разделени в 40 лота.

Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е открито за всички кандидати, подали заявление за участие и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му.

Присъствието на допуснатите до участие в търга кандидати е задължително.

4. Начин на плащане:

   4.1. Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена за заявения лот/лотове талиги, се внася в лева по сметка на „Холдинг БДЖ” ЕАД, посочена в тръжната документация.

  4.2. Всички дължими плащания и разноски по продажбата са описани в проекто-договора към Тръжната документация.

5. Търгът ще се проведе на 10.12.2015 г.  от 10:00 ч. в сградата на “Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3. Регистрацията на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.

6. Ред за получаване на тръжна документация: тръжна документация ще се продава всеки работен ден от 08:00 ч. до 14:00 ч. в срок до 07.12.2015 г. (включително) в Деловодството на “Холдинг БДЖ” ЕАД, гр. София, ул. „Иван Вазов” № 3, срещу невъзвръщаеми 100 /сто/ лева /без ДДС/, заплатени в касата на “Холдинг БДЖ” ЕАД – гр.София, ул. „Иван Вазов” № 3.     

7. Оглед на активите ще може да бъде извършван по местонахождението им, съгласно Приложение № 1 към тръжната документация, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в срок до 08.12.2015 г. (включително), срещу представяне на документ за закупена тръжна документация.

8. Депозит за участие в търга в размер на 50% от началната тръжна цена за заявения лот/лотове, ще се внася от кандидата по посочената в тръжните документи банкова сметка до 08.12.2015 г. (включително).

След приключване на търга, депозитът на спечелилия търга участник автоматично ще се трансформира в част от достигната на търга цена.

“Холдинг БДЖ” ЕАД не дължи лихви по внесените депозити.

9. Заявления за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 09.12.2015 г. (включително) в деловодството на “Холдинг БДЖ” ЕАД, град София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1.

10. Повторен търг ще се проведе на 18.12.2015 г. от 10:00 ч. в сградата на “Холдинг БДЖ” ЕАД, адрес: гр. София, ул. “Иван Вазов”  № 3, при което:

- тръжни документи ще се продават при условията на т. 6 от настоящото обявление, в срок до 14:00 ч. на 15.12.2015 г., (включително);

- оглед на активите ще може да бъде извършван при условията на т. 7 от настоящото обявление, всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в срок до 16.12.2015 г. (включително);

- депозитът за участие в повторния търг в размер на 50% от началната тръжна цена за заявения лот/лотове, ще се внася от кандидата при условията на т. 8 от настоящото обявление до 16.12.2015 г. (включително);

- заявленията за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 17.12.2015 г. (включително) в деловодството на “Холдинг БДЖ” ЕАД, град София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1.

11. Изисквания към участниците:

- Не се допускат до участие в търга еднолични търговци и юридически лица, намиращи се в производство за обявяване в несъстоятелност и/или ликвидация.

- Не се допускат до участие в търга юридически и физически лица, които имат задължения към “Холдинг БДЖ” ЕАД и свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, към датата на подаване на документите за участие.

- За участие в търга ще се допускат кандидати, закупили тръжна документация, внесли в указаните размери и срокове депозити и подали заявление за участие, съгласно условията, описани в тръжната документация.

Допълнителна информация относно провеждането на горепосочения търг, можете да получите на  телeфон/факс: 02/8 907 304.

 

 

 

 

Профил на купувача

Полезно от БДЖ

Защита на лични данни

Защита на лични данни

"БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД ГАРАНТИРА, ЧЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА...

Препоръки за безопасно поведение

Препоръки за безопасно поведение

Практически препоръки към пътниците при пристигане на гарата и...

Debug: ??x??