„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 42 (четиридесет и два) броя бракувани вагони, за междурелсие 1435 мм, собственост на „Холдинг БДЖ” ЕАД, без заделяне на части от тях, в състоянието, в което са, описани пономерно в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 42 лота

Debug: ??x??