„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 479 /четиристотин седемдесет и девет/ позиции резервни части, собственост на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, в състоянието в което са, намиращи се на територията на Локомотивно депо София, район Подуяне, описани подробно в Приложение № 1 към тръжната документация, разделени в 5 /пет/ лота

Debug: ??x??