„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на: 50 броя тягов подвижен състав (локомотиви и електромотрисни влакове)

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„Холдинг Български държавни железници” ЕАД

открива търг с тайно наддаване за продажба на:

50 броя тягов подвижен състав (локомотиви и електромотрисни влакове),

описани по номера и местонахождение в Приложение № 1

към тръжната документация, в състоянието което са,

собственост на “Холдинг БДЖ” ЕАД, разделени в 50 лота

 

1. Описание на активите: 50 броя тягов подвижен състав (локомотиви и електромотрисни влакове), описани по номера и местонахождение в Приложение № 1 към тръжната документация, в състоянието което са, собственост на “Холдинг БДЖ” ЕАД, разделени в 50 лота.

2. Начална тръжна цена и стъпка на наддаване:

Началната тръжна цена и стъпката на наддаване са посочени в Приложение № 1 към настоящото обявление.

Началната тръжна цена е без ДДС, франко местонахождението на всеки един локомотив и електромотрисен влак.

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена за съответния лот при спазване на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗДДС.

3. Вид на търга: търг с тайно наддаване по реда на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Заседанието по провеждането на търга с тайно наддаване е открито за всички кандидати, подали заявление за участие и допуснати до участие в търга от комисията, назначена за провеждането му.

4. Начин на плащане: Всички дължими плащания по сключения договор и начина им на плащане са описани в проекта на договора към тръжната документация.

5. Търгът ще се проведе на 19.12.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на “Холдинг БДЖ” ЕАД в град София, ул. “Иван Вазов” № 3. Регистрацията на участниците ще се извърши от тръжната комисия в обявения ден и час за откриване на търга.

6. Тръжни документи ще се продават всеки работен ден до 14.12.2016 г. (включително) в град София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1 – Деловодство, срещу заплатена такса от 300,00 (триста) лева, без ДДС в касата на “Холдинг БДЖ” ЕАД.

7. Депозитът за участие в търга е в размер на 50% от началната тръжна цена без ДДС за съответния лот и трябва да бъде внесен по банков път, и при условия, указани в тръжната документация, в срок до 15.12.2016 г. (включително).

8. Оглед на активите може да се извършва по местонахождението им всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч., в срок до 15.12.2016 г. (включително), срещу закупени тръжни документи, при спазване изискванията за безопасност и в присъствието на длъжностно лице.

9. Заявленията за участие в търга ще се приемат до 16:00 ч. на 16.12.2016 г. в деловодството на “Холдинг БДЖ” ЕАД, град София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1.

10. Повторен търг ще се проведе на 11.01.2017г. от10:00 ч. в сградата на “Холдинг БДЖ” ЕАД, адрес: гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, при което:

- тръжни документи да се продават при условията на т. 6 от настоящото обявление, в срок до 06.01.2017 г. (включително).

- депозитът за участие в повторния търг е в размер на 50% от началната тръжна цена за съответния лот и следва да се внесе от кандидата при условията на т. 7 от настоящото обявление до 09.01.2017 г. (включително).

- оглед на активите може да се извършва при условията на т. 8 от настоящото обявление, в срок до 09.01.2017 г. (включително).

- заявленията за участие ще се приемат до 16:00 ч. на 10.01.2017 г. в деловодството на “Холдинг БДЖ” ЕАД, град София, ул. “Иван Вазов” № 3, етаж 1.

11. Изисквания към участниците:

- Да нямат задължения към “Холдинг БДЖ” ЕАД и/или свързаните с него юридически лица – „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, към датата на подаване на документите за участие. /Под „задължения” се разбират такива с настъпил падеж./ 

- Да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност.

Допълнителна информация на телефон: 02/8 907 304.

Приложение № 1

към т. 2 от обявлението

Лот

Номер на актив

Начална тръжна цена в лева

Стъпка на наддаване в лева

Депозит в лева

1

42077.8

166 300,00

16 630,00

83 150,00

2

43556.0

232 800,00

23 280,00

116 400,00

3

44064.4

175 000,00

17 500,00

87 500,00

4

44115.4

174 400,00

17 440,00

87 200,00

5

44118.8

182 000,00

18 200,00

91 000,00

6

44131.1

189 600,00

18 960,00

94 800,00

7

44135.2

189 600,00

18 960,00

94 800,00

8

45148.4

157 500,00

15 750,00

78 750,00

9

45152.6

118 100,00

11 810,00

59 050,00

10

45156.7

118 100,00

11 810,00

59 050,00

11

45170.8

126 000,00

12 600,00

63 000,00

12

45181.5

212 300,00

21 230,00

106 150,00

13

45193.0

212 300,00

21 230,00

106 150,00

14

52160.9

113 800,00

11 380,00

56 900,00

15

75002.6

102 100,00

10 210,00

51 050,00

16

75009.1

102 100,00

10 210,00

51 050,00

17

32033/034

147 300,00

14 730,00

73 650,00

18

32049/050

120 400,00

12 040,00

60 200,00

 

19

32049/32050

4 300,00

430,00

2 150,00

20

32053/054

156 500,00

15 650,00

78 250,00

21

32055/056

156 500,00

15 650,00

78 250,00

22

32067/068

156 500,00

15 650,00

78 250,00

23

32071/072

180 600,00

18 060,00

90 300,00

24

32093/094

102 000,00

10 200,00

51 000,00

25

32105/106

168 200,00

16 820,00

84 100,00

26

32117/118

89 300,00

8 930,00

44 650,00

27

32127/128

171 400,00

17 140,00

85 700,00

28

32131/132

171 400,00

17 140,00

85 700,00

29

32157/158

170 000,00

17 000,00

85 000,00

30

Маневрен локомотив  ДГК-ПИНКО

157 500,00

15 750,00

78 750,00

31

06010.3

122 100,00

12 210,00

61 050,00

32

06059.0

147 000,00

14 700,00

73 500,00

33

06065.7

104 100,00

10 410,00

52 050,00

34

07073.0

133 200,00

13 320,00

66 600,00

35

07080.5

137 800,00

13 780,00

68 900,00

36

32065/066

212 000,00

21 200,00

106 000,00

37

32073/074

156 200,00

15 620,00

78 100,00

38

32143/144

182 800,00

18 280,00

91 400,00

39

32151/152

182 800,00

18 280,00

91 400,00

40

32155/156

182 800,00

18 280,00

91 400,00

41

51009.9

88 600,00

8 860,00

44 300,00

42

52025.4

98 700,00

9 870,00

49 350,00

43

52027.0

98 700,00

9 870,00

49 350,00

44

55020.2

78 800,00

7 880,00

39 400,00

45

55102.8

110 900,00

11 090,00

55 450,00

46

55103.6

110 900,00

11 090,00

55 450,00

47

55105.1

110 900,00

11 090,00

55 450,00

48

55110.1

109 400,00

10 940,00

54 700,00

49

55149.9

116 600,00

11 660,00

58 300,00

50

55191.1

110 300,00

11 030,00

55 150,00

 

Debug: ??x??