„Холдинг Български държавни железници” ЕАД открива търг с тайно наддаване за продажба на 53 броя неоперативни активи

Debug: ??x??